Category - น้ำประปา

ไม่มีบ้านส่วนตัวที่สามารถทำได้โดยไม่มีระบบประปาไม่ว่าจะวางไว้ในระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้งอยู่ในอาคารที่อาศัยอยู่.
ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประปาส่วนบุคคลและวิธีการเลือกวิธีการจัดหาน้ำให้กับบ้าน.
ซ่อมแซมด้วยตัวเอง.