Category - การขุดค้น

งานขุดรวมถึงการขุดสนามเพลาะและหลุมดินที่เคลื่อนที่การสร้างเขื่อนการกระชับดินการขุดหลุมและร่องลึกหลังจากวางรากฐานและวางท่อการวางผังพื้นผิว ฯลฯ.
มาทำเอง.